Ondersteuning

Op het Elzendaalcollege worden leerlingen zo goed mogelijk ondersteund. De medewerkers van onze school hebben allemaal een eigen taak binnen die ondersteuning. Zo heeft elke leerling een netwerk van mensen om zich heen binnen de school. Samen gaan wij ervoor het beste uit de leerling te halen en proberen we de tijd op school zo leuk en leerzaam mogelijk te maken. Ook buiten de school zijn er verschillende mensen die ondersteuning kunnen bieden aan de leerlingen. In het onderstaande plaatje ziet u een overzicht van alle verschillende ondersteuners van onze leerlingen.

cid:075b1c02-8a56-47d2-9976-8d5e3ffa6e7e@eurprd09.prod.outlook.com 

cid:d99b1492-4c3c-42c0-a17b-91aaa88e175b@eurprd09.prod.outlook.com

Wij vinden het belangrijk om de ondersteuning zoveel mogelijk in de klas te laten plaatsvinden door middel van goed klassenmanagement, pedagogisch/didactisch klimaat en korte lijnen met ouders. Zo proberen wij een leer- en werkomgeving te creëren waarin iedere leerling zich veilig voelt, zichzelf kan zijn en tot ontwikkeling kan komen.

Niveau 0
Warme overdracht vanuit de basisschool

Een warme overdracht vanuit de basisschool is voor ons heel belangrijk. De groepsleerkracht van uw kind weet wat hij/zij nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen op school. Daarnaast voert het ondersteuningsteam intakegesprekken met ouders én leerlingen waarvoor extra ondersteuning noodzakelijk is. U als ouders kent uw kind immers het beste. Op basis van deze informatie wordt een groepsplan opgesteld en wordt gekeken naar een goede groepssamenstelling.

Niveau 1
Basisondersteuning voor alle leerlingen
Verantwoordelijk voor de uitvoering van de basisondersteuning op niveau 1 zijn:

• de vakdocent
De vakdocent draagt zorg voor effectief onderwijs, goed klassenmanagement en pedagogisch/didactisch klimaat. Hij/zij informeert de mentor over de leervorderingen. En signaleert (leer)problemen in een vroegtijdig stadium. Er vinden meerdere klassenbesprekingen in het jaar plaats.

• de eigen mentor
De mentor vormt de spil tussen ouders, leerling en school. Hij/zij is contactpersoon voor ouders, leerlingen en docenten. Hij/zij signaleert, inventariseert en documenteert alle relevante informatie van zijn leerlingen in Magister. Hij/zij begeleidt leerlingen bij de aanpak van studievaardigheden en sociale vaardigheden.

• de decaan
Loopbaanbegeleiding (LOB), oriëntatie sectorkeuze envervolgonderwijs

• de leerjaarcoördinator
Ondersteuning van leerjaarteam ten aanzien van groepsplan, signaleren van (leer)problematiek en trends binnen het leerjaar. Wanneer uit de klassenbespreking of uit de resultaten van de leerlingvolgsystemen blijkt dat de basisondersteuning onvoldoende toereikend is, bekijken de mentor en het team, samen met de ouders, welke ondersteuning deze leerling nodig heeft. De mentor brengt, in samenwerking met de coördinator, de leerling in het overleg van het Intern ondersteuningsteam.

Niveau 2
Ondersteuning voor leerlingen met een lichte ondersteuningsvraag

Verantwoordelijk voor de uitvoering van de basisondersteuning op niveau 2 zijn:

• Leerlingbegeleiders (o.a. sociaal-emotionele, gedragsproblematiek)
• Remedial teachers voor talen, NT2, rekenen/ wiskunde, leren leren, plannen en organiseren

Lichte kortdurende ondersteuning voor leerlingen of docenten ten behoeve van een hulpvraag.

Dyslexie:
Voor leerlingen met dyslexie geldt dat zij o.a. recht hebben op extra tijd, inzet van Kurzweil en in enkele gevallen dispensatie. Ouders zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van een officiële dyslexieverklaring (digitaal via het emailadres: aanmelding.gennep@elzendaalcollege.nl of via het OSO systeem van de basisschool). Wanneer wij een geldige verklaring in ons bezit hebben kunnen er pas eventuele faciliteiten worden toegekend. Leerlingen met dyslexie krijgen de mogelijkheid om Kurweil op hun laptop te installeren, een compenserend software programma voor taal en leesproblemen. Dit programma zorgt er o.a. voor dat de schoolboeken en toetsen digitaal worden voorgelezen. Ouders worden over de praktische inzet van dit programma middels een informatieavond in september geïnformeerd. Ook de leerlingen kunnen deelnemen aan een training voor het gebruik van Kurzweil.

Indien de ondersteuning vanuit niveau 2 onvoldoende blijkt, wordt de leerling opnieuw besproken in het Intern Ondersteuningsteam. De orthopedagoog of de BPO-er (Begeleider Passend Onderwijs) zal dan een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) opstellen en met ouders, leerling en mentor bespreken. Hierin wordt beschreven hoe de leerling de gestelde doelen kan bereiken en welke extra ondersteuning daarvoor nodig is. Er kan worden opgeschaald naar individuele, specialistische begeleiding op niveau 3.

Niveau 3
Leerlingen met een specialistische ondersteuningsvraag

Verantwoordelijk voor de uitvoering van de basisondersteuning op niveau 3 zijn:

• Orthopedagoog
• Begeleider Passend Onderwijs
• Schoolpsycholoog

Specialistische, individuele ondersteuning

School ondersteuningsplan
Meer informatie hierover vindt u in het school ondersteuningsplan. U vindt dit document op onze website www.elzendaalcollege.nl

Contactgegevens
Heeft u specifieke vragen over de ondersteuning met betrekking tot uw zoon of dochter, dan kunt u contact opnemen met het ondersteuningsteam via aanmelding.gennep@elzendaalcollege.nl of 0485-511813.

Terug naar overzicht